รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38นายสุดเขต สวยสม 055620295 
101ตากพิทยาคมนายภูธนภัส พุ่มไม้ 055511134 
102ถนอมราษฏร์บำรุงนายมนตรี ใยระย้า 055511762 
103ผดุงปัญญานายสนั่น วงษ์ดี 055511135 
104วังประจบวิทยาคมว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย 055514707 
105วังหินกิตติวิทยาคม  055552012 
108ทุ่งฟ้าวิทยาคม  055555271 
109บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)นายชาคริต คำนวนสินธุ์ 055591026 
110ยกกระบัตรวิทยาคมนายรัติน์พงษ์ สันตติภัค 055597173 
111สามเงาวิทยาคมนายใจ ยอดดำเนิน 055599026 
112นาโบสถ์พิทยาคม  055593037 
113วังเจ้าวิทยาคมนายนุตพล ธรรมลังกา 055593009 
201แม่จะเราวิทยาคมนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ 055585082 
202แม่ระมาดวิทยาคมนายมานิตย์ เมธานุภาพ 055581238 
203ท่าสองยางวิทยาคมนายกฤษณะ เครืออยู่ 055589101 
204ด่านแม่ละเมาวิทยาคมนายจิระพงษ์ สุริยา 055595186 
205แม่กุวิทยาคมนางสาวลาวัลย์ เกติมา 055551213 
206แม่ปะวิทยาคมนายทวีศักดิ์ คำภีระ 055506522 
208พบพระวิทยาคมนายวิเชษ เย็นฉ่ำ 055569081 
209อุ้มผางวิทยาคมนายสาโรช เกตุสาคร 055561005 
301บ้านสวนวิทยาคมนายเกียรติชัย สังข์จันทร์ 055699403 
302ยางซ้ายพิทยาคมนายสังวาลย์ พลอยดำ 055612534 
303ลิไทพิทยาคมนายวีระ พุ่มไม้ 055697087 
304สุโขทัยวิทยาคมนายสมพร สุขอร่าม 055611786 
305อุดมดรุณีนายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์ 055611271 
306ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์นายวัลลภ เอี่ยมมะ 055613951 
307บ้านด่านลานหอยวิทยานายสุทน ทับจาก 055689118 
308คีรีมาศพิทยาคมนายพัฒนพงษ์ สีกา 055695022 
309บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมนายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ 055614096 
310กงไกรลาศวิทยานายประกอบ พงศ์พันธ์ 055691221 
311ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายไพบูลย์ พวงเงิน 055614155 
312หนองตูมวิทยานางพนอ เกษประสิทธิ์ 055610892 
401ท่าชัยวิทยานายอนุชิต กมล 055679037 
402บ้านแก่งวิทยานายสารัตน์ พวงเงิน 055675101 
403เมืองเชลียงนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา 055671034 
404เมืองด้งวิทยานายสรายุทธ เกษรพรหม 055677028 
405ขุนไกรพิทยาคมนายชัชวาลย์ อ่ำเทศ 055610090 
406บ้านไร่พิทยาคมนายประสาน โชติมน 055685217 
407วังทองวิทยานายณัฐพล คัมภีรพจน์ 055613738 
408ศรีสำโรงชนูปถัมภ์นายมนตรี คงเจริญ 055681344 
409สวรรค์อนันต์วิทยานายถาวร ปรากฏวงษ์ 055642028 
410สวรรค์อนันต์วิทยา 2นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ 055642244 
411หนองกลับวิทยาคม  055685040 
412หนองปลาหมอวิทยาคมนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ 055641446 
413ศรีนครนายอำนวย บูรณะไทย 055652628 
414ชัยมงคลพิทยานายชวลิต ทะยะ 055624107 
415ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์นายสุทธิ อาดูร 055659217