ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2554
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวนิดา หล้าอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมโรงเรียนดอนทองวิทยา สพท.สพม.พิษณุโลก เขต 3
2นางสาวปรีเปรม เค้าอ้นโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมโอนไปสพป.สท. เขต 2 สพท.สพป.สท. เขต 2
3นายมารุต เหล่าแก้วก่องโรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)โอนไปสพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพท.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
4นางสาวศิริลักษณ์ สัญญะโรงเรียนหนองตูมวิทยาโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพท.สพม.พิษณุโลก เขต 3
5นางลั่นทม ทองชุ่มโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมโรงเรียนผดุงปัญญา สพท.สพม.สุโขทัย เขต 3
6นางบรรจงรักษ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาผดุงปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา
7นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมโรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา สพท.สพม. เขต 3
8นายวรรณชัย ทะนะแก้วโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพท.สพม. เขต 3
9นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนท่าชัยวิทยาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.38
10นางรัชฎา ผิวกำพลโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.38
11นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม.38
12นายวิทยา กาทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมโรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนผดุงปัญญา
13นางรวิวรรณ พิมพาวะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมโรงเรียนดงเหลืองพิทยาคม สพม.41
14นางบุษกรณ์ ท้าวทองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม.41
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/03/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38