ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2554
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสมสาย คำตุ้ยเชื้อโรงเรียนตากพิทยาคมบุญวาทย์วิทยาลัย สพท.สพม.35 เขต 3
2นางณิชาภัทร ก๋องแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมยุพราชวิทยาลัย สพท.สพม.34 เขต 3
3นางสาวมัลลิกา ประเทศโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมถึงแก่กรรม 
4นางสุรีรัตน์ โพธิ์กันโรงเรียนอุดมดรุณีโรงเรียนสารภีพิทยาคม สพท.สพม.34 เขต 3
5นางสาววีรยา วิโยธาโรงเรียนวังประจบวิทยาคมโรงเรียนผดุงปัญญา สพท.สพม.38 เขต 3
6นางสมฤดี มะลิซ้อนโรงเรียนอุดมดรุณีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพท.สพม.32 เขต 3
7นางสาวธัญฐิติ เกตุอ๊อดโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาโรงเรียนดอดคำใต้วิทยาคม สพท.สพม.36 เขต 3
8นายชัยมงคล แก้วเขียวโรงเรียนบ้านน้ำจวง สพท.สพป.3 เขต 3
9นายสิรวิชญ์ ขัดเชิงโรงเรียนสรวยเสรีวิทยา สพท.สพม.37 เขต 3
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/03/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38