ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมลักษณ์ พัฒนานันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38เกษียณอายุ 
2นายสุวัฒน์ กลั่นเลี้ยงวังเจ้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
3นายบริบุญ รัติภัทร์พบพระวิทยาคมเกษียณอายุ 
4นางวราภรณ์ สกุลไทยตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
5นางมาลินี ชุมภูตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
6นางสาวนงนุช แหมาตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
7นางธิดา อู่ไทยบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
8นางสาวสุวณีย์ สอนไวผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
9นายสมส่วน พระทองคำผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
10นางประภัสสร มั่นเมืองผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
11นายเกรียงศักดิ์ วันดีผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
12นางสุธารา พิชัยณรงค์ผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
13นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
14นายชูชีพ คำเที่ยงยกกระบัตรวิทยาคมเกษียณอายุ 
15นางวรรณสิริ วนพฤกษ์วังประจบวิทยาคมเกษียณอายุ 
16นายนิพล หล้าเตจาแม่ระมาดวิทยาคมเกษียณอายุ 
17นายจำลอง วันคำตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
18นายธีรศักดิ์ คงเจริญสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
19นายปัญญพงษ์ เรืองวานิชสวรรค์อนันต์วิทยา 2เกษียณอายุ 
20นายประดิษฐ์ กำเนิดวังทองวิทยาเกษียณอายุ 
21นายนรัตน์ พ่วงสุวรรณยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
22นายวีระศักดิ์ ย้อยสร้อยสุดบ้านแก่งวิทยาเกษียณอายุ 
23นายวิเชียร พรหมปั้นคีรีมาศพิทยาคมเกษียณอายุ 
24นายประยุทธ ครุธแก้วสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
25จ.ส.ต.ณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
26นางสุนทรี อินทรโชติกงไกรลาศวิทยาเกษียณอายุ 
27นายประโยชน์ จินดารัตน์กงไกรลาศวิทยาเกษียณอายุ 
28นายวิทยา สิทธิโสภณคีรีมาศพิทยาคมเกษียณอายุ 
29นายอิสริยะ บุญหล้าชัยมงคลพิทยาเกษียณอายุ 
30นางเบญจรงค์ หิรัญศรีชัยมงคลพิทยาเกษียณอายุ 
31นางฐรดา สถิตคำถาเครือชัยมงคลพิทยาเกษียณอายุ 
32นายปริวิทย์ ถนอมวงศ์ท่าชัยวิทยาเกษียณอายุ 
33นางดิถาวรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาท่าชัยวิทยาเกษียณอายุ 
34นางสาววิเชียร โดยด่วนท่าชัยวิทยาเกษียณอายุ 
35นางสมหมาย นราภาสจรัสทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
36นางศศิวรรณ ขันสาครทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
37นายเกรียงศักดิ์ พุทธรัตน์ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
38นางบุปผาพร รูปสง่าทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
39นางลัดดา วิทยาสุวรรณพรทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
40นางพรพรรณ กาญจนตฤณบ้านไร่พิทยาคมเกษียณอายุ 
41นายธีระพล ตุ้มพ่วงบ้านสวนวิทยาคมเกษียณอายุ 
42นายวีรชัย แก้วประเสริฐเมืองเชลียงเกษียณอายุ 
43นางวิภาวรรณ มาลาวัลย์เมืองเชลียงเกษียณอายุ 
44นายวารี ปานสุขสารยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
45นางเยาวรัตน์ สุขโกษาศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
46นางอำพรรณ ใบศรีศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
47นางสาวกุลยา หลำพรหมศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
48นายสัญชัย ใบศรีศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
49นางสุกัญญา อ่ำทองศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
50นางเรณู ภุมราศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
51นายประดิษฐ์ แสงศิลป์ศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
52นายมานิตย์ ชาติวุฒิศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
53นายชยันต์ ยุบลศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
54นางสุทิพา ทั่งศิริสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
55นายสิทธิชัย ศุภธนสินเขษมสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
56นางเพียงใจ สุพรรณสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
57นางชฎาธาร อินทรโชติสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
58นางเกศินี วังชากรสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
59นางสาวเบญจะ มุ่นกิจสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
60นางสาวประภัสสร อรัญญาเกษมสุขสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
61นางกันทิมา สันติชาติสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
62นางอรัญณี ตันติไวทยพันธุ์สวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
63นายสมชาย เจริญวัฒนาพรสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
64นางสาวพรทิพย์ ไอสุริยะกุลกิจสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
65นายสมนึก ตันติไวทยพันธุ์สวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
66นายธีรพันธุ์ รัตนเสถียรถาวรสวรรค์อนันต์วิทยา 2เกษียณอายุ 
67นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
68นายสถิตย์ ตรีกุยสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
69นางสุรางคนา คุปตรัตน์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
70นายไชยรัตน์ พรกระแสสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
71นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
72นายจักรพันธ์ โพธิ์ดีงามสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
73นางพัฒนา รุ่งรดีสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
74นายภาณุวัฒน์ มารดาพิทักษ์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
75นางชูจิต พรหมราชแก้วสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
76นางสาวมยุรี อิทธิสวัสดิพันธ์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
77นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
78นายประโยชน์ ทองศรีหนองปลาหมอวิทยาคมเกษียณอายุ 
79นายสัมฤทธิ์ ยาพรมหนองปลาหมอวิทยาคมเกษียณอายุ 
80นางศศิพันธ์ หนูเทพย์อุดมดรุณีเกษียณอายุ 
81นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์อุดมดรุณีเกษียณอายุ 
82นางธนารีย์ ฟูงามอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
83นางรัชนีพร เนียมสุวรรณอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
84นางสาวเพ็ญศรี กล่อมคุ้มอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
85นายศักดิ์ชาย จันละมุดอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
86นายสอน คำหมองเมืองเชลียงเกษียณอายุ 
87นายทมิฬ เดือนเด่นหนองกลับวิทยาคมเกษียณอายุ 
88นางเฉลียว รัตนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ลาออกจากราชการ 
89นายผจญ ประวังชัยมงคลพิทยาลาออกจากราชการ 
90นายวัฒนะ วิสิทธิ์พบพระวิทยาคมลาออกจากราชการ 
91นายมรกต กลัดสอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สพม.20 สพม.20
92นายนนท์นที เทือกศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ลาออกจากราชการ 
93นางสาวณมน น่วมเจริญเมืองเชลียงลาออกจากราชการ 
94นางสาวนิฏฐิตา แจ่มกระจ่างเกษียณอายุ 
95นางสาวอรสิรินทร์ เพิ่มพัชรพรเกษียณอายุ 
96นางบุณฑริก คงถาวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ศธจ.ตาก ปลัดกระทรวงศึกษา
97นางสาวดาวเรือง สมบัติทองใบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ศธจ.สท. ปรัดกระทรวงการศึกษา
98นางชลธิชา จินดาขัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ศธจ.แพร่ ปลัดกระทรวงศึกษา
99นายสุทธิศักดิ์ เพ็ชรผึ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ศธจ.สุโขทัย ปลัดกระทรวงศึกษา
100นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ศธจ.ตาก ปลัดแระทรวงศึกษา
101นางสาวนิชาภา รุ่งศิรโชติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ศธจ.แพร่ ปลัดกระทรวงศึกษา
102นางสุคนธ์ ตันสมบูรณ์ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/03/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38