ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอุดมรัตน์ พลนิรันดร์ถนอมราษฏร์บำรุงลาออกจากราชการ 
2นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่มเมืองเชลียงโรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.39
3นายวิโรจน์ จันทร์เพ็งคีรีมาศพิทยาคมโรงเรียนพิชัย สพม.39
4นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุขทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์โรงเรียนบางระกำวิทยาศักษา สพม.39
5นายชวลิต สุขคล้ายกงไกรลาศวิทยาโรงเรียนบางหระทุ่มพิทยาคม สพม.39
6นายวรวุฒิ มะลิวงษ์วังประจบวิทยาคมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม.39
7นางสาวกนกวรรณ ศิริพลตากพิทยาคมโรงเรียนสันกำแพง สพม.34
8นายกฤตภาส เขื่อนแก้วอุ้มผางวิทยาคมโรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
9นางสาวกชกร วิเศษปัญญากุลแม่จะเราวิทยาคมโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป.เชียงใหม่ เขต 3
10นางสาวผักแว่น พรมพุทธาศรีสำโรงชนูปถัมภ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม.19
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/03/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38