ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเสมอปัญญา จันทร์หอมบ้านด่านลานหอยวิทยาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระท
2นายบัญญัติ วันชัยตากพิทยาคมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
3นายชานนท์ พุทธรักษาท่าสองยางวิทยาคมโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม.41
4นางสาวทิวาวรรณ ฟองจางวาง(อินทร์สุวรลิไทพิทยาคมโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3
5นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.40
6นายสาธิต โพธิ์คำอุดมดรุณีโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42
7นางชนิดา นาคประเสริฐตากพิทยาคมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.42
8นางดวงเดือน กิติประสาทกงไกรลาศวิทยาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39
9นางสาวพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุลบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมโรงเรียนนาน้อย สพม.37
10นายสุรพล บัวขำสวรรค์อนันต์วิทยาสพม.38 สพม.38
11นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุกบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38
12นางสาวณัฐพร จันธิดาพบพระวิทยาคมโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38
13นางสาวพัดชา สุวิทชาญวรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ลาออกจากราชการ 
14นางสาววรรณา ศีลธรรมสวรรค์อนันต์วิทยาให้ออกจากราชการ