ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเสมอปัญญา จันทร์หอมบ้านด่านลานหอยวิทยาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระท
2นายบัญญัติ วันชัยตากพิทยาคมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป.กรุงเทพมหานคร
3นายชานนท์ พุทธรักษาท่าสองยางวิทยาคมโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม.41
4นางสาวทิวาวรรณ ฟองจางวาง(อินทร์สุวรลิไทพิทยาคมโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3
5นายยรรยง รุ่งระวีวังประจบวิทยาคมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.40
6นายสาธิต โพธิ์คำอุดมดรุณีโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม.42
7นางชนิดา นาคประเสริฐตากพิทยาคมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม.42
8นางดวงเดือน กิติประสาทกงไกรลาศวิทยาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39
9นางสาวพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุลบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมโรงเรียนนาน้อย สพม.37
10นายสุรพล บัวขำสวรรค์อนันต์วิทยาสพม.38 สพม.38
11นางสาวเสาวลักษณ์ หน่อคาสุกบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38
12นางสาวณัฐพร จันธิดาพบพระวิทยาคมโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38
13นางสาวพัดชา สุวิทชาญวรกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ลาออกจากราชการ 
14นางสาววรรณา ศีลธรรมสวรรค์อนันต์วิทยาให้ออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/03/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38