ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพีรดา แก้วบุรีกงไกรลาศวิทยาเกษียณอายุ 
2นางสุมาลี อวยพรคีรีมาศพิทยาคมเกษียณอายุ 
3นางวิมล พิชัยณรงค์ตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
4นางอรพิณ ศริพันธุ์ตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
5นางจารุรัตน์ ราชประสิทธิ์ตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
6นางภาสินี คำพุฒถนอมราษฏร์บำรุงเกษียณอายุ 
7นายน้อย ชาญสมาธิ์ท่าชัยวิทยาเกษียณอายุ 
8นางสาวสมสุข ไข่สุวรรณ์ท่าชัยวิทยาเกษียณอายุ 
9นางพัชรินทร์ จันตะบุตรท่าสองยางวิทยาคมเกษียณอายุ 
10นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
11นางนวลน้อย อินทร์ปิ่นทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
12นางสาวเทียมจิต ประทุมวัลย์ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
13นางสาวศศิธร ชิดเชื้อทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
14นางรัตนา วงศ์เครือทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
15นายนริทธิ์ อินทร์ปิ่นทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
16นายเสียน เชื้อเถาว์บ้านแก่งวิทยาเกษียณอายุ 
17นางชูชีพ บุญเลิศบ้านด่านลานหอยวิทยาเกษียณอายุ 
18นายแดง มายะบ้านด่านลานหอยวิทยาเกษียณอายุ 
19นายบุญชู นาคโตบ้านสวนวิทยาคมเกษียณอายุ 
20นางนิตยา คุ้มจันทร์บ้านสวนวิทยาคมเกษียณอายุ 
21นายจเร ขัติวงษ์ผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
22นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
23นางสุดารัตน์ กำเงินผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
24นางสาวณัฐกานต์ มหาวรรณผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
25นายสุวิทย์ สอนไวผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
26นายกิติพงษ์ เครื่องกำแหงผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
27นางสาวฉันทนา ดำนิลผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
28นางหทัยชนก ทองประศรีผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
29นางนัยนา สาเขตร์ผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
30นางสาวสาลี่ เชียงทองผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
31นางจันทร รังสิวุฒาภรณ์เมืองเชลียงเกษียณอายุ 
32นางมาลัย พุกกะณะสุตเมืองเชลียงเกษียณอายุ 
33นายฉัตรชัย ชุนณวงษ์แม่กุวิทยาคมเกษียณอายุ 
34นายสุวิทย์ แสนยะแม่กุวิทยาคมเกษียณอายุ 
35นางนฤมล วิลาวรรณแม่ปะวิทยาคมเกษียณอายุ 
36นายสมชาย คำตุ้ยแม่ระมาดวิทยาคมเกษียณอายุ 
37นายสุทธิพงษ์ ทองดียกกระบัตรวิทยาคมเกษียณอายุ 
38นางเปรมฤดี ธนกิตติเกษมยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
39นายจิราวุธ คุ้มจันทร์ยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
40นายสมชาย สุชัยธนาวนิชยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
41นายวีรศักดิ์ ศรีสุริย์วงศ์ยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
42นายสมบัติ รอดบ้านสวนยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
43นายไพรัช เดชะศิริยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
44นายยงยุทธ เขียวขาวยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
45นางอรทัย แสงสว่างลิไทพิทยาคมเกษียณอายุ 
46นายบุญชู กลับทุ่งลิไทพิทยาคมเกษียณอายุ 
47นางสาวไพเราะ ขุนวังจีนาวังเจ้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
48นางสุชีรา แก้วกิจจาวังเจ้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
49นายบาง สุขจิตรวังประจบวิทยาคมเกษียณอายุ 
50นางสมคิด อำไพศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
51นายวีระ สินอำพลศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
52นางประทีป กองทองศรีสำโรงชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
53นายบุญเชิด อนันตะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38เกษียณอายุ 
54นางสาวสุวรีย์ สุขแสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38เกษียณอายุ 
55นายจารุวัตร สุวานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38เกษียณอายุ 
56นางบุษกร พานิชสมบัติสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
57นางนิดา เกษรสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
58นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
59นางสาวดารุนณี ขันสาครสวรรค์อนันต์วิทยา 2เกษียณอายุ 
60นายวิมล รินสารสามเงาวิทยาคมเกษียณอายุ 
61นายประสงค์ ทิพย์ธานีสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
62นางเฉลิม พรกระแสสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
63นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
64นางนันท์นภัส มากุลสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
65นางนงเยาว์ ไชยมุติหนองปลาหมอวิทยาคมเกษียณอายุ 
66นางวิมลรัตน์ เพ็ญภาคกุลอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
67นายธงชัย สันติชาติอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
68นางสาววรรณฤดี คำบุศย์อุดมดรุณีเกษียณอายุ 
69นางสาวสำราญ สุขขีหนองตูมวิทยาโรงเรียนจ่านกร้อง สพม.39
70นางสาวจุฑามาศ ชำนิจถนอมราษฏร์บำรุงลาออกจากราชการ